AVG Verklaring

Hosting Katwijk vindt het belangrijk om de regels van de overheid na te komen. De nieuwe AVG welke intrede zal doen op 25 mei 2018 zal voor Hosting Katwijk stof tot nadenken geven bij elke stap die wij in de toekomst zullen maken. Daarom is ons media bedrijf open in de regels die het voor zichzelf heeft gemaakt. Op deze manier geeft dit u en onszelf duidelijkheid. Hosting Katwijk is een Hosting en software ontwikkelingsbedrijf met Service op locatie mogelijkheden. Derhalve hebben wij de onderstaande regels opgesteld om zo mogelijke inbreuk op privacy te voorkomen. Hosting Katwijk gaat in deze uit van het gezond verstand van mensen m.b.t. de interpertatie van de onderstaande regels.


Opslag van Klantgegevens
Hosting Katwijk , gevestigd aan de Romeinenstraat 8, 2225 ZB te Katwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Gijsbert Schrijvers is Functionaris Gegevensbescherming van Hosting Katwijk. Wij zijn te bereiken via abuse@hostingkatwijk.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Hosting Katwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer


Hosting Katwijk zal klantgevens (daarmee zeggende gegevens op schrift zoals: NAW gegevens, email adressen en facturen of offertes) nergens online publiekelijk publiceren. Bedrijfsnamen kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden. NAW gegevens, facturen en noties van onze klanten zijn alleen verwerkt in ons boekhoudsysteem. Derhalve hebben wij alleen een gegevenswerkingsovereenskomst met onze hosting leveranciers voor onze servers. Deze klantgegevens zullen wij maximaal 7 jaar bewaren. Deze 7 jaar is van toepassing voor de belastingwetgeving. Deze schrijft voor dat wij onze boekhouding voor 7 jaar inzichtelijk moeten hebben. Klanten die na 7 jaar niet actief zijn geweest als klant binnen Hosting Katwijk zullen uit het klantsysteem worden verwijdert.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hosting Katwijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Hosting Katwijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Delen van Klantgegevens
Hosting Katwijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hosting Katwijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hosting van onze klanten
Hosting Katwijk biedt verschillende media diensten aan haar klanten. Deze diensten zijn afgenomen door de klant en vallen onder de verantwoording van de klant. Deze diensten zijn o.a. het hosten van websites via Hosting Katwijk, mediapublicaties, live-media, uitzending gemist en of e-mail. Hosting Katwijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een website of media en of inhoudelijke e-mail publicaties van onze klanten. Wel heeft Hosting Katwijk alle klanten laten weten zat ze de inhoud van de diensten af dienen te stemmen op de AVG. Hosting Katwijk heeft daarbij verschillende beveiligingsopties beschikbaar gesteld voor klanten om aan de AVG te voldoen. Het is de zorg voor de Webmasters of afnemers van de diensten zorg te dragen voor de AVG voor hun gedeelte van de websites en of dataopslag binnen onze servers. Hosting Katwijk adviseerd klanten wel op beveiligingaanpassingen.


Controle en Naleving
Onze regels m.b.t. de diensten en beveiliging van Hosting Katwijk en klantgevegens worden door de directie gecontroleerd. Alle medewerkers van Hosting Katwijk zullen er voor waken om deze regels na te leven. Klachten hierover kunt u kenbaar maken via abuse@hostingkatwijk.nl

Databreach / Datalek
Indien Hosting Katwijk constateert dat eventuele klant of persoonsdata (op schrift zoals: NAW, e-mail, offertes en facturen) gelekt is zullen wij de klant hiervan op de hoogte stellen en daarnaast een melding doen bij het nationale meldpunt: Autoriteit persoonsgegevens. In overleg met de autoriteit zullen aanvullende maatregelen worden toegepast of kennisgevingen worden gepubliceerd.

Hosting Katwijk Website
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via abuse@hostingkatwijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hosting Katwijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Geautomatiseerde besluitvorming
Hosting Katwijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hosting Katwijk) tussen zit. Hosting Katwijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
• Reeleezee Boekhouding
• HostFact automatisering
• Plesk Hosting Software
• Wowoza streamingserver
• Ministra TV provider software

Inzage klantgevens
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar abuse@hostingkatwijk.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Hosting Katwijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons