ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van Hosting Katwijk en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Hosting Katwijk en jou. Deze algemene voorwaarden zijn leidend en bevatten samen met de offerte de inhoud van de tussen jou en Hosting Katwijk gesloten overeenkomst. 

De toelichtingen en korte teksten op de supportpagina’s van onze websites maken geen onderdeel uit van onze overeenkomst. De laatste wijziging van deze algemene voorwaarden heeft plaatsgevonden op 30 April 2019. Aanvullende voorwaarden zijn toegevoegd op 15 januari 2021

Artikel 1. Begrippen

 1. Hosting Katwijk is het bedrijf Hosting Katwijk, gevestigd in Katwijk eningeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74783084 en haar onderliggende, hierna genoemde entiteiten: Hosting KW, gevestigd te Katwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74783084
 2. Als in deze voorwaarden wordt verwezen naar een Dienst, dan wordt bedoeld een dienst die Hosting Katwijk aan jou levert, omdat je daar een overeenkomst voor hebt gesloten.
 3. Registry is een entiteit die verantwoordelijk is voor de uitgifte van domeinnamen op internet.
 4. Onder intellectuele eigendomsrechten worden (onder andere) begrepen: auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten en rechten op knowhow.
 5. Jouw account geeft je toegang tot een gebruikersinterface van Hosting Katwijk waarmee je (bepaalde aspecten van) de Diensten kunt beheren en configureren.

 Artikel 2. De overeenkomst

 1. Als je een bestelling op een van de websites van Hosting Katwijk of één van de in artikel 1 lid 1 genoemde bedrijven hebt gedaan, een account hebt aangemaakt of akkoord bent gegaan met een aanbod van Hosting Katwijk of één van de in artikel 1 lid 1 genoemde bedrijven, dan is er met jou een overeenkomst tot stand gekomen.
 2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van jou of je onderneming worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Voor domeinregistraties en hostingpaketten sluit je met Hosting Katwijk altijd een overeenkomst voor de duur van een (1) jaar, tenzij anders aangegeven in het bestelproces. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een (1) jaar verlengd.
 5. Voor SSL-certificaten geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een (1) jaar, tenzij anders aangegeven in het bestelproces. De overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd, maar zal steeds van rechtswege worden beëindigd.
 6. Voor alle overige Diensten geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een (1) maand. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een (1) maand verlengd. Tenzij hier contract afspraken zijn gemaakt voor langere periode.
 7. Hosting Katwijk mag de overeenkomst en deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Voor reeds bestaande overeenkomsten geldt een termijn van één (1) maand na bekendmaking voordat de wijziging in werking treedt. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in jouw voordeel kunnen direct in werking treden.
 8. Als je het niet eens bent met de aanpassing of de aanvulling op deze algemene voorwaarden, kan je de overeenkomst opzeggen. De opzegging zal in werking treden op de datum waarop de aangepaste of aangevulde algemene voorwaarden in werking treden.
 9. Hosting Katwijk verricht haar Diensten naar beste inzicht en vermogen. Hosting Katwijk geeft voor haar Diensten en systemen geen garanties voor minimumsnelheden, ononderbroken functioneren, betrouwbaar- of bereikbaarheid.
 10. De door Hosting Katwijk genoemde (lever)termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij dat uitdrukkelijk is aangegeven.
 11. Hosting Katwijk kan de prijzen van haar diensten ten alle tijden aanpassen binnen een bestaande overeenkomst. Daarbij verwijzen wij naar artikel 2.7. Bij een prijs aanpassing kan je ten alle tijden gebruik maken van artikel 2.8. Hosting Katwijk zal dan uw overeenkomst ontbinden bij het doorvoeren van de aanpassing op de genoemde prijsverhoging. 
 12. Hosting Katwijk zal prijsverhogingen binnen een contract ten alle tijden proberen te voorkomen. En klanten altijd een mogelijkheid bieden voor oplossingen zoals overname van servers of voorstellen doen voor andere providers. 

Artikel 3. Account (customer portal)

 1. Via onze websites kun je inloggen op je persoonlijke account. Dit account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een sterk wachtwoord en het geheimhouden van dit wachtwoord.
 2. Het Account kan worden gebruikt om diensten te beheren zoals DNS, e-mail, website, hosting, telefonie en facturatie. 

Artikel 4. Diensten

 1. Hosting Katwijk verleent voor de duur en onder de voorwaarden van de overeenkomst aan jou het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare recht tot gebruik van de Dienst, inclusief toekomstige updates.
 2. Diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Als dat het geval is, dan zijn voor het gebruik van die diensten de aanvullende voorwaarden van deze derden aanvullend van toepassing. De aanvullende voorwaarden zullen bij het afsluiten van de overeenkomst worden toegezonden per mail of post.
 3. Jij verleent aan Hosting Katwijk (voor zover van toepassing) een volmacht om namens jou eventuele aanvullende voorwaarden te accepteren en/of een (losse) overeenkomst te sluiten voor het registreren van een domeinnaam of het kunnen verlenen van de bewuste Dienst.

Artikel 5. Verlichtingen

 1. Jij moet al datgene doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
 2. Je bent verplicht bij het gebruik van gratis Diensten minimaal éénmaal per jaar een activiteit te verrichten (door bijvoorbeeld in te loggen op de Dienst).
 3. Als sprake is van (een vermoeden van) misbruik van inloggegevens, meld je dit onmiddellijk aan Hosting Katwijk Support, zodat wij maatregelen kunnen nemen.
 4. Iedere actie die via jouw account plaatsvindt, valt onder jouw verantwoordelijkheid en komt voor jouw risico.
 5. Je moet veranderingen in gegevens of omstandigheden onverwijld aan Hosting Katwijk doorgeven.
 6. Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle installaties en onderhoud van door jou gebruikte applicaties, tenzij de applicatie een onlosmakelijk onderdeel is van de Dienst of hiervoor een onderhoudscontract is afgesloten
 7. Bij een onderhoudscontract is Hosting Katwijk alleen aansprakelijk voor de updates en in werking houden van je omgeving. Inhoudelijk ben je zelf verantwoordelijk voor de software en diensten die je aanbiedt op bijvoorbeeld webshops en streaming.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op jouw rechtsopvolgers. Als je de door jou afgenomen Diensten doorverkoopt, ben je verplicht dit te doen onder van toepassing verklaring van deze voorwaarden op jouw overeenkomst met de eindgebruiker van de dienst.
 9. In het geval een derde, zoals bijvoorbeeld Microsoft, in verband met een audit bij Hosting Katwijk toegang wilt krijgen tot jouw Diensten om te zien of zich daarop software bevindt waarop een licentie rust van deze derde, dan zullen wij jou dat melden. Je bent verplicht om daaraan mee te werken. Uiteraard zullen wij dit zo vertrouwelijk mogelijk behandelen.

Artikel 6. Prijzen en betaling

 1. De prijzen voor consumenten zijn alle genoemde prijzen inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Voor de zakelijke klanten van Hosting Katwijk worden de prijzen exclusief btw getoond. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van (kennelijke) programmeer- en typefouten.
 2. Hosting Katwijk heeft het recht om de overeenkomst aan te passen als blijkt dat je verkeerde of onvolledige gegevens hebt aangeleverd.
 3. Ter aanvulling van artikel 2 lid 7 en 8 mogen prijzen te allen tijde gedurende de looptijd van de overeenkomst tussentijds worden aangepast. Ook hier informeren we je minimaal één (1) maand van tevoren over een voorgenomen prijswijziging. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging(en) mag je de overeenkomst opzeggen via een mail aan support@hostingkatwijk.nl .De opzeggingsmogelijkheid bestaat niet als de wijziging van de prijzen het gevolg is van: inflatie; een prijsverhoging door onze leverancier(s); een op Hosting Katwijk rustende verplichting ingevolge de wet; prijswijziging in jouw voordeel. De in dit artikel in lid 3 onder a-d genoemde prijswijzigingen mogen direct in werking treden.
 4. Hosting Katwijk zal alle terugkerende kosten maandelijks vooraf in rekening brengen en eenmalige kosten (zoals installatiekosten, activeringskosten) en aanvullende Diensten achteraf in rekening brengen.
 5. De factuur dient binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum betaald te zijn.
 6. Als een automatische afschrijving onverhoopt mislukt, versturen wij altijd een bericht.
 7. Daarnaast versturen wij algemene betalingsherinneringen als een factuur niet wordt betaald.
 8. Indien een betaling na een aanmaning niet is voldaan, ben je in verzuim. Op dat moment ben je ook incassokosten verschuldigd met inachtneming van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en ook de wettelijke rente.
 1. Daarnaast worden je betaalde Diensten niet meer verlengd en je gratis Diensten per direct opgezegd. We kunnen je dan geen nieuwe Diensten meer leveren.
 2. Je hebt geen recht op verrekening van betalingen met enige vordering van jouw kant.
 3. Artikel 6:127 BW wordt dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7. Webhosting, VPS en Streaming

 1. De installatie van, en het onderhoud met betrekking tot, de benodigde hardware wordt verricht door Hosting Katwijk. Je hebt geen recht op fysieke toegang tot de serverruimte.
 2. Hosting Katwijk heeft het recht om andere hardware aan jou toe te wijzen, als deze andere hardware in alle redelijkheid voldoet aan, of beter is dan, de eisen die voor de oorspronkelijke hardware golden.
 3. Er is altijd sprake van een gedeelde infrastructuur. Jij zorgt ervoor dat onnodige piekbelasting van de Diensten wordt voorkomen en dat je de Diensten niet op een manier gebruikt waarbij er hinder voor andere klanten van Hosting Katwijk ontstaat.
 4. Indien beschikbaar kun je op ieder moment de afgenomen capaciteit en opslagruimte voor de Diensten upgraden via je account. Hosting Katwijk doet haar best om de aangevraagde upgrade zo snel mogelijk door te voeren. Het downgraden van de Diensten is gedurende de overeenkomst niet mogelijk. Wel is het mogelijk om de overeenkomst op te zeggen en een nieuwe overeenkomst met Hosting Katwijk aan te gaan, conform de regels over opzegging. In dat geval spant Hosting Katwijk zich ervoor in om jouw gegevens intern over te zetten.
 5. Bij steaming ben je zelf verantwoordelijk voor het uit te zenden of live te verzenden materiaal. Hosting Katwijk biedt alleen de dienst voor streaming aan maar is niet verantwoordelijk voor hetgeen je uitzendt.

Artikel 8. Back-ups, beschikbaarheid en onderhoud

 1. Hosting Katwijk zal regelmatig reservekopieën (back-ups) van de door jou opgeslagen data maken. Op verzoek zal Hosting Katwijk deze back-ups aan jou beschikbaar stellen. Hosting Katwijk kan hiervoor kosten in rekening brengen. Voor onze Diensten gelden verschillende back-uptermijnen.
 2. De back-ups vervallen direct bij het ontbinden van de overeenkomst. Bestaande backups zullen worden verwijdert.
 3. Hosting Katwijk doet dag en nacht haar best om ervoor te zorgen dat Diensten altijd maximaal presteren en bereikbaar zijn. Hosting Katwijk neemt strenge maatregelen om ervoor te zorgen dat de Diensten toegankelijk blijven. Garanties hierover worden alleen geboden als dit is opgenomen in de overeenkomst.
 4. Hosting Katwijk heeft het recht om de Dienst (gedeeltelijk) tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering van het systeem of bijbehorende programmatuur of faciliteiten. Hosting Katwijk zal proberen dit zoveel mogelijk tussen 23:00 en 5:00 uur (Nederlandse tijd) te laten plaatsvinden. Hosting Katwijk probeert je op tijd op de hoogte te stellen hiervan. Hosting Katwijk is nooit gehouden tot schadevergoeding in verband met een zodanige buitengebruikstelling.
 5. Spoed reparaties of spoed onderhoud zal naar alle klanten worden gecommuniceerd via e-mail of SMS. 

Artikel 9. Gedragsregels en shutdowns

 1. Je mag zelf bepalen wat je met de Dienst doet, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij (of jouw klant) het netwerk van Hosting Katwijk in gevaar brengt of de wet overtreedt.
 2. Je garandeert ons dat (het uitvoeren van) de Overeenkomst, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die je met gebruikmaking van de Diensten van Hosting Katwijk verricht, inbreuk maken op enig (subjectief) recht van een derde waaronder begrepen enige intellectuele eigendomsrechten, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig dan ook. Ook garandeer je ons daarom dat de Diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de Diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die:
 • kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
 • inbreuk maken op rechten van derden (zoals intellectuele eigendomsrechten), of smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten;
 • elke vorm van strafbare pornografie bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijk materiaal te vinden;
 • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste communicatie.

Artikel 10. Maatregelen

 1. Als naar het oordeel van Hosting Katwijk hinder, schade of ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de systemen of netwerken van Hosting Katwijk of derden, zoals bijvoorbeeld het overmatig verzenden van e-mails, (D)DoS-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van malware of andere schadelijke software, dan heeft Hosting Katwijk het recht om alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar te voorkomen of af te wenden.
 2. Als een derde Hosting Katwijk wijst op door jou onmiskenbaar onrechtmatig gebruik van de Diensten van Hosting Katwijk, brengt Hosting Katwijk jou daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Hosting Katwijk zal je vragen zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 24 uur) een reactie te geven, waarna Hosting Katwijk besluit hoe te handelen (ook indien een reactie van jou uitblijft). In spoedeisende gevallen zal Hosting Katwijk direct ingrijpen.
 3. Hosting Katwijk heeft het recht om Diensten op te schorten, materiaal te verwijderen of (het gebruik van) Diensten te blokkeren als inbreuk wordt gemaakt op deze algemene voorwaarden, rechten van derden of wet- en regelgeving of als sprake is van excessieve belasting van systemen van Hosting Katwijk. Indien een rechter Hosting Katwijk gelast jouw Diensten buiten gebruik te stellen, dan zal een dergelijke last meteen opgevolgd worden. Hosting Katwijk zorgt dat je in al deze gevallen zo snel mogelijk op de hoogte bent.
 4. Hosting Katwijk mag jouw naam, adres en andere identificerende gegevens afgeven aan een derde die klaagt dat jij inbreuk maakt op diens rechten indien er geen minder ingrijpende manier is voor die derde om jouw contactgegevens te achterhalen. Hosting Katwijk doet dit alleen als de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, een derde een redelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens en als aan alle wettelijke eisen is voldaan.
 5. Hosting Katwijk streeft ernaar om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden in het geval van klachten en is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de volgens dit artikel genomen maatregelen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Hosting Katwijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van jouw afnemers, schade verband houdende met het gebruik van door jou aan Hosting Katwijk voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door jou aan Hosting Katwijk voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Hosting Katwijk wegens verminking, vernietiging of verlies van (back-up)data, gegevens, documenten, domeinnamen en/of andersoortige (vermogens)rechten.
 2. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Hosting Katwijk voor schade, daaronder begrepen meerdere schades als gevolg van een reeks van samenhangende gebeurtenissen, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan het laagste bedrag van: de voor de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), waarbij indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één (1) jaar
 3. Tenzij nakoming door Hosting Katwijk blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Hosting Katwijk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien je de directie van Hosting Katwijk onverwijld aangetekend en schriftelijk in gebreke stelt. Je dient daarbij Hosting Katwijk een redelijke termijn te stellen voor de zuivering van de tekortkoming. Als Hosting Katwijk ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen kan je Hosting Katwijk aanspreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hosting Katwijk in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding en/of recht op reclame, onder andere over facturen en/of tekortkomingen, is steeds dat je de schade en/of reclamegrond zo spoedig mogelijk, en uiterlijk acht (8) dagen na het ontstaan, althans binnen maximaal acht (8) dagen na het moment dat de schade c.q. reclamegrond redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, aangetekend en schriftelijk bij Hosting Katwijk meldt.
 5. Je vrijwaart Hosting Katwijk voor alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit, het gebruik van door Hosting Katwijk geleverde Diensten en/of zaken, waaronder, maar niet beperkt tot, productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door jou aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Hosting Katwijk geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover je bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. Voorts dien je Hosting Katwijk jegens derden te vrijwaren voor niet nakoming van je verplichting zoals genoemd onder artikel 5 lid 9. Je zal alle voor Hosting Katwijk uit dergelijke aanspraken voortvloeiende kosten, schaden en boetes vergoeden.
 6. Je bent verplicht je te verzekeren voor aansprakelijkheid en je verzekerd te houden voor de duur van de overeenkomst voor de risico’s genoemd in dit artikel.

Artikel 12. Eigendomsrecht

 1. De intellectuele eigendomsrechten die op de Dienst rusten, blijven berusten bij Hosting Katwijk of diens licentiegevers.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op jouw data of andere door jou aangeleverde materialen blijven berusten bij jou.

Artikel 13. Einde van de overeenkomst

 1. Opzegging van een overeenkomst kan uitsluitend via een aanvraag naar support@hostingkatwijk.nl of via de customer portal op de website van Hosting Katwijk.
 2. Hosting Katwijk is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met directe ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden en/of op te schorten, als:
 • de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nagekomen worden, ook nadat Hosting Katwijk jou een redelijke termijn heeft gegeven om de verplichtingen alsnog na te komen;
 • na het sluiten van de overeenkomst Hosting Katwijk ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat je de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen;
 • je verzocht bent om zekerheid te stellen voor de voldoening van verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • je overlijdt;
 • surseance van betaling voor jou wordt aangevraagd, aangifte tot faillietverklaring is gedaan of indien er sprake is van beslaglegging of schuldsanering;
 • omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hosting Katwijk kan worden gevergd.
 1. Als Hosting Katwijk de overeenkomst opzegt, in verband met de redenen genoemd in het voorgaande lid, zijn alle vorderingen ten aanzien van de gehele resterende contractstermijn van alle overeenkomsten die je met Hosting Katwijk hebt gesloten, onmiddellijk opeisbaar.
 2. Als Hosting Katwijk de Dienst opschort, behoudt Hosting Katwijk alle aanspraken voortvloeiend uit de wet en de overeenkomst en blijf je gehouden deze aanspraken na te komen respectievelijk te voldoen.
 3. De klant is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de onder de Dienst opgeslagen data of back-ups. Hosting Katwijk heeft het recht om direct na de datum waarop de overeenkomst is beëindigd, toegang tot alle accounts die bij deze overeenkomst horen te blokkeren, te beëindigen of op te heffen en gegevens die van of voor je zijn opgeslagen te wissen of ontoegankelijk te maken.
 4. Hosting Katwijk zal, indien van toepassing, in geval van een rechtsgeldige opzegging van de overeenkomst en als jij aan je verplichtingen uit de overeenkomst hebt voldaan, op jouw verzoek medewerking verlenen om de overdracht naar een andere dienstverlener mogelijk te maken.
 5. Verhuizingen van domeinen zijn mogelijk via een verhuiscode. De overdracht van een verhuiscode vindt alleen plaats nadat alle vorderingen zijn voldaan en er geen (rest) betalingen meer open staan.
 6. Opzegging van stilzwijgende verlengingen dienen ten minste 1 maand voorafgaand aan de vernieuwing van het contract kenbaar te worden gemaakt via lid 1 van dit artikel.

Artikel 14. Slotbepaling

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Wij zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter zake van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.
 2. Hosting Katwijk mag de overeenkomst met jou gedeeltelijk of geheel overdragen aan een derde partij, met inbegrip van de rechten en plichten zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en, indien van toepassing, overige overeenkomsten. Als je een consument bent, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de overeenkomst aan een derde partij wordt overgedragen. Zou jij de overeenkomst aan een derde willen overdragen, dan behoef je daartoe schriftelijke toestemming van Hosting Katwijk.
 3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 4. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen
 5. alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Hosting Katwijk gevestigd is, met dien verstande dat Hosting Katwijk gerechtigd is het geschil tevens voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
 6. De logfiles en administratie van Hosting Katwijk leveren ten aanzien van de klant volledig bewijs op van de stellingen van Hosting Katwijk, behoudens door jou te leveren tegenbewijs.

Aanvullende Voorwaarden

Artikel 1. Telefonie (VoIP)

 1. Voor Telefonie (VoIP) gelden naast de aanvullende voorwaarden ook de algemene voorwaarden
 2. Het gebruik van een telefoonnummer is gebonden aan het netnummergebied. Je staat in voor het gebruik binnen dit gebied en vrijwaart Hosting Katwijk voor alle gevolgen indien jij je hier niet aan houdt. Hosting Katwijk is gerechtigd te allen tijde bewijsstukken te vragen die aantonen dat je binnen het netnummergebied adres houdt
 3. Wederpartij zal de aanwijzingen van Hosting Katwijk volgen bij een verzoek van nummerbehoud. Hosting Katwijk kan voor de uitvoering van het nummerbehoudverzoek eenmalig een vergoeding vragen.
 4. Indien je een door Hosting Katwijk toegewezen nummer wenst te verhuizen naar een andere aanbieder, dient wederpartij dit verzoek aan deze aanbieder te richten. Slechts indien je aan alle betalingsverplichtingen jegens Hosting Katwijk hebt voldaan, zal Hosting Katwijk een verzoek tot nummerbehoud in behandeling nemen.
 5. Een aan jou toegewezen nummer vervalt zodra betreffende overeenkomst wordt ontbonden en er geen verzoek tot nummerbehoud is.
 6. Hosting Katwijk is gerechtigd de maandelijkse abonnementskosten en de gesprekskosten te wijzigen met inachtneming van een kennisgevingtermijn van dertig (30) werkdagen, bijvoorbeeld als gevolg van maatregelen van nationale en/of internationale (overheids)organen, daaronder begrepen de OPTA, of door ontwikkelingen in de markt. Hosting Katwijk zal de wederpartij voorafgaande aan de inwerkingtreding van de wijziging daarover informeren en indien dit op grond van wettelijke bepalingen van toepassing is, de wederpartij wijzen op het recht (het relevante deel van) de overeenkomst schriftelijk op te mogen zeggen, met ingang van de datum van inwerkingtreding. De opzegging dient uiterlijk voor inwerkingtreding van de wijziging door de Hosting Katwijk ontvangen te zijn. In geval van opzegging wegens de in dit artikel genoemde grond, zijn de partijen elkaar geen andere vergoeding of compensatie verschuldigd dan de op dat moment openstaande betalingsverplichtingen.
 7. De door Hosting Katwijk geleverde hardware zoals een Session Border Controller zijn en blijven eigendom van Hosting Katwijk. Na opzegging van het abonnement dienen deze uiterlijk binnen 14 dagen terug te worden gezonden naar het hoofdkantoor van Hosting Katwijk.
 8. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goed werkende internet en netwerkverbinding. Hosting Katwijk is niet verantwoordelijk slecht functionerende VoIP diensten door een slecht functionerende internet verbinding of internet netwerk.
 9. Bij slecht tot niet werkende VoIP dien je een ticket aan te melden in het Customer Portal.
 10. Als na onderzoek blijkt dat de diensten onvoldoende functioneerde n.a.v. artikel 1 paragraaf 7, zal Hosting Katwijk de onderzoekskosten in rekening brengen.
 11. Hosting Katwijk heeft geen invloed op de prijzen en beschikbaarheid met betrekking op extra diensten zoals WhatsApp en Facebook API plug-ins, daartoe kan Hosting Katwijk geen verantwoording nemen voor eventuele aanpassingen aan de zijde van Meta Group waarbij deze diensten mogelijk niet meer werken.
 12. Servicenummers zijn standaard geblokkeerd en kunnen doormiddel van pre-paid tegoed worden ingeschakeld
 13. Misbruik van landelijke alarmnummers geeft Hosting Katwijk het recht om eventuele schade direct bij jou te verhalen.
 14. Het is verboden om standaard telefoonnummers te gebruiken voor Telefonische verkoop (outbound sales). Voor Telefonische verkoop kunt u een speciaal 097 telefoonnummer aanvragen.
 15. Hosting Katwijk behoudt het recht tot onmiddellijke ontbinding van VoIP diensten indien er sprake is van misbruik, telefonische stalking of door de rechter opgelegde vonnissen.
 16. Het abonnement “Onbeperkt bellen” heeft betrekking op landelijke vaste en 06 nummers. Alle overige nummers zoals internationale en servicenummers vallen buiten dit abonnement
 17. Het gebruik van telefonie abonnementen berust op een fair-use policy. Overmatig gebruik / misbruik kan leiden tot beëindiging van abonnement zoals beschreven in de algemene voorwaarden (artikel 10)